ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

 1. INLEIDING

1.1          Beheer van de Website

De website www.jobcorner.com (“de Website”) wordt beheerd en aangeboden door

Jobcorner (“de Beheerder”).

Paul Parmentierlaan 46 b0.01
B-8300 Knokke-Heist
Belgium

Tel. +32 50 62 62 12
Fax +32 50 62 67 62

info@jobcorner.com

Ondernemingsnummer: 0860.726.431

1.2          Algemeen bindend karakter van de gebruiksvoorwaarden

De toegang tot en het gebruik van de Website door u ( “de Gebruiker”) zijn onderworpen aan de algemene gebruiksvoorwaarden, inclusief alle bijlagen en eventuele wijzigingen daaraan door de tijd heen. Zij vormen een bindende overeenkomst tussen u en de Beheerder (“de Overeenkomst”).

U wordt vriendelijk verzocht deze algemene gebruiksvoorwaarden aandachtig door te nemen. Elk verder bezoek aan of gebruik van de Website betekent automatisch dat u zich akkoord verklaart met deze algemene gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de bepalingen opgenomen in deze algemene gebruiksvoorwaarden, verzoeken wij u met aandrang de Website niet verder te gebruiken.

1.3          Latere aanpassingen van de gebruiksvoorwaarden

Het is uw verantwoordelijkheid als Gebruiker om op regelmatige tijdstippen alle bepalingen die in deze algemene gebruiksvoorwaarden terug te vinden zijn, na te lezen. De Beheerder kan niet verantwoordelijk noch aansprakelijk gehouden worden voor enige nalatigheid dienaangaande in hoofde van de Gebruiker.

 1. ALGEMENE INHOUD

 

2.1          Inhoud van de Website

U gaat ermee akkoord dat het gebruik van de Website en de daarop terug te vinden informatie op eigen risico gebeurt. De Beheerder biedt de Website aan in de toestand waarin deze verkeert, en biedt geen enkele andere garantie in welke vorm of hoedanigheid dan ook.
                                                   
Op geen enkele manier kan de Beheerder verantwoordelijk gehouden worden voor enig nadeel dat een Gebruiker zou kunnen ondervinden ten gevolge van informatie te vinden op de Website.

2.2          Inhoud van derde partijen

De informatie die verspreid wordt via banners, buttons, skyscrapers, flash, foto’s of html pagina’s of andere media die gegenereerd of geleverd wordt door derde partijen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de Beheerder.

2.3          Links naar websites van derde partijen

Alle links naar websites van anderen die terug te vinden zijn op de Website vallen eveneens buiten de verantwoordelijkheid van de Beheerder. Het aanbieden van deze links betekent in geen geval dat de Beheerder de inhoud van de websites waarnaar gelinkt wordt, goedkeurt. Het gebruik ervan is voor eigen risico. De Beheerder kan dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud van en de informatie op de websites waarnaar gelinkt wordt.

3.            RECHTEN EN VERBINTENISSEN VAN DE GEBRUIKER

3.1          Verbintenissen van de Gebruiker

De Gebruiker begrijpt en stemt ermee in dat de Website enkel en alleen bedoeld is voor werkgevers die werknemers zoeken of werknemers die een werkgever zoeken. Deze Site mag door de Gebruiker voor geen enkel ander doeleinde gebruikt worden.

In het bijzonder waarborgt u als Gebruiker:

1. dat u volgens de geldende wetgeving in uw land gemachtigd bent deze site te bezoeken en dat u de regels die op u van toepassing zijn zal naleven;

2. dat u al het mogelijke zal doen om te vermijden dat u bewust of onbewust afbreuk doet aan de inhoud van de Website, functiestoornissen of onbeschikbaarheid van de Website veroorzaakt en dat u evenmin uw medewerking zal verlenen aan dergelijke praktijken;

3. dat u de Website niet zal gebruiken op een manier zodat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een rechtspersoon of natuurlijk persoon en dat  u de op de Website beschikbare informatie niet wederrechtelijk zal gebruiken;

4. dat u de Website niet zal gebruiken voor enige posting en overdracht van materiaal met publicitaire of promotionele doeleinden zonder hiervoor voorafgaand uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming te vragen

5. dat u als enige verantwoordelijk bent voor de informatie die u op de Website plaatst en voor de daaruit voortkomende gevolgen, in het bijzonder maar niet beperkt tot eventuele inbreuken op intellectuele of andere eigendomsrechten van derde partijen;

6.dat u te dien einde de Beheerder zal vrijwaren tegen aanspraken van derde partijen.

3.2          Rechten van de Gebruiker

De Beheerder biedt aan de Gebruikers van welke aard dan ook een recht tot toegang tot de Website voor strikt intern en/of persoonlijk gebruik bij het zoeken naar een geschikte werknemer of werkgever. Dit recht is opzegbaar en niet-exclusief. Op geen enkele manier mag een werknemer of werkgever de gegevens die op de Website staan, verhandelen of verkopen.

4.            RECHTEN EN VERBINTENISSEN VAN DE BEHEERDER

4.1          Verbintenissen van de Beheerder

De Beheerder verbindt zich ertoe alle redelijke inspanningen te doen om zo volledig en correct mogelijk

 1.  de Website  up to date te houden;

 

 1. de Website permanent beschikbaar en volledig functioneel te houden.
 1. de Website te beveiligen tegen virussen of toegang door onbevoegden van de verstrekte gegevens.

 

4.2          Rechten van de Beheerder

De Beheerder behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor op de Website geplaatste informatie of hyperlinks naar informatie naar eigen discretie te verwijderen of tijdelijk ontoegankelijk te maken wanneer de Beheerder in kennis wordt gesteld van en redelijkerwijze overtuigd is van het onrechtmatig karakter van dergelijke informatie.

4.3          Aansprakelijkheid van de Beheerder

Het is mogelijk dat de Website op een bepaald ogenblik, ondanks alle inspanningen door de Beheerder geleverd, onvolledige of onjuiste informatie bevat, niet volledig veilig is of tijdelijk niet beschikbaar is. Tevens zal de Website op bepaalde momenten zonder voorafgaande waarschuwing onbeschikbaar zijn omwille van veiligheidsredenen, onderhoud van de site of om functionele stoornissen te verhelpen. De Beheerder is in geen geval aansprakelijk voor het verlies of de schade die een Gebruiker daardoor zou lijden.

De Beheerder biedt op geen enkele manier een garantie aan de Gebruikers dat het gebruik van de Website zal leiden tot het vinden van een geschikte job of werknemer.

De aansprakelijkheid van de Beheerder, inclusief deze voor schending van de Overeenkomst of wegens onrechtmatig handelen, beperkt zich tot een bedrag van maximaal 500,00 €.
                                                                                                                                                                      

 1. VARIA
   5.1          Intellectuele eigendomsrechten

 

De teksten, tekeningen, foto’s, tekens, grafieken, gegevens, gegevensbanken, domeinnamen, logo’s, merken, en ander materiaal op deze site beschermd zijn als intellectuele eigendomsrechten van de Beheerder of derden.

Het is derhalve niet toegestaan om de Website of één of meerdere van haar onderdelen op te slaan, te kopiëren, te reproduceren, aan te passen, te verhandelen, openbaar te maken zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Beheerder.

Wat betreft de informatie die u zelf op de Website plaatst, verleent u aan de Beheerder en andere Gebruikers een kosteloze, niet-exclusieve en wereldwijde licentie voor gebruik voor de doeleinden van de Website en de activiteiten van de Beheerder.

   5.2          Privacybeleid

 

U kunt de regels omtrent ons privacybeleid vinden via hiernavolgende link: www.jobcorner.com/privacy.

   5.3          Aangaande de algemene gebruiksvoorwaarden

Nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid, toepasselijkheid en het dwingende karakter van de overige bepalingen. De nietige bepaling zal vervangen worden door een nieuwe bepaling die zo exact mogelijk de doelstelling  van de nietige bepaling respecteert.

   5.4          Toepasselijk recht en bevoegde hoven en rechtbanken

 

Deze algemene gebruiksvoorwaarden vallen onder het Belgische recht.

Enkel de Nederlandstalige hoven en rechtbanken van Brussel zijn bevoegd om kennis te nemen van enig dispuut aangaande de toepassing en interpretatie van deze voorwaarden.
               

Recente vacatures

IT Application Support engineer

• Promptly resolves IT issues in the areas of Omnichannel, Retail, E-commerce, CRM, Order Manageme...

Collaborative Demand Coordinator

1. Monitor FC per country • Works very closely with the demand manager • Carefully calculates t...

European Marketing Travel-Casual Analyst

• Analyses performances of the assortment and recommends actions to improve sales. • Constantly ...