PRIVACY POLICY

 

 1. INLEIDING

1.1          Verantwoordelijke voor privacybescherming

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op de website www.jobcorner.com (“de Website”) is:

Jobcorner (“Jobcorner”).

Paul Parmentierlaan 46 b0.01
B-8300 Knokke-Heist
Belgium

Tel. +32 50 62 62 12
Fax +32 50 62 67 62
info@jobcorner.com
                      
Ondernemingsnummer: 0860.726.431

1.2          Bescherming van uw privacy

Omdat Jobcorner de bescherming van uw rechten hoog in het vaandel draagt en streeft naar een open communicatie, hebben wij de hiernavolgende privacyverklaring opgesteld. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de vereisten vastgelegd in de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het  vrije verkeer van die gegevens.

1.3          Latere wijzigingen aan deze privacy policy

Eventuele wijzigingen aangaande deze privacyverklaring zijn te allen tijde op de Website beschikbaar zodat het steeds mogelijk is voor u om te weten welke gegevens door Jobcorner verzameld worden, waarom, op welke manier, wie er toegang toe heeft, wie er verantwoordelijk is voor de verwerking en hoe de gegevens aangepast kunnen worden. Indien u verdere vragen of opmerkingen heeft, nodigen wij u uit ons te contacteren via privacy@jobcorner.com.

1.4          Verantwoordelijkheid voor verwerkingen door derden

Jobcorner heeft geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van en is niet aansprakelijk voor

 1. de privacy policy van websites waarnaar gelinkt wordt vanaf de Website;
 2. hetgeen derden doen met de informatie die ze bekomen via de Website.

 

 1. WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD EN HOE?

Gegevens worden op twee manieren verzameld. Het betreft zowel algemene gegevens die geen identificatie toelaten als gegevens die wel identificatie toelaten. Door uw gebruik van de Website en door ons uw gegevens over te maken geeft u de toestemming om deze gegevens te verwerken in de databanken van Jobcorner en voor de doeleinden beschreven in deze privacyverklaring.

2.1          Automatische verwerking
Ten eerste zijn er de gegevens die automatisch aan ons verzonden worden wanneer u gebruik maakt van de Website. Deze gegevens omvatten onder andere uw taalkeuze, uw browsertype en IP-adres. Deze gegevens worden automatisch verzameld via cookies. Cookies zijn kleine computerbestanden die door onze servers worden verstuurd en die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Deze cookies bevatten informatie die alleen door Jobcorner kan worden ontcijferd en dan nog alleen wanneer u de Website bezoekt. Deze cookies laten u toe gemakkelijker te navigeren op de Website. Indien u een betaling doet via een credit card worden deze gegevens opgeslagen door de externe dienstverlener dat instaat voor deze verwerking van de betaling, die ze verder verwerkt volgens zijn eigen algemene voorwaarden en privacy policy. Jobcorner staat in geen geval garant voor de algemene voorwaarden en privacy policy van deze externe dienstverlener.

2.2          Verwerking na verstrekking
Daarnaast worden ook nog gegevens verzameld waarnaar expliciet gevraagd wordt voor bepaalde toepassingen van de Website of die spontaan door u zelf ingegeven worden, zoals uw naam, uw adres, uw e-mailadres en andere contactgegevens, uw taalkeuze, uw geboortedatum, uw geslacht, uw nationaliteit, gegevens over uw opleiding en werkervaring en over uw persoonlijke interesses. Wij vragen noch suggereren dat u ons gevoelige persoonlijke informatie meedeelt betreffende uw medische toestand of gezondheid, raciale of etnische oorsprong, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakvereniging of seksuele levensstijl.

2.3          Veiligheid van uw persoonsgegevens
Jobcorner zal redelijke zorg aan de dag leggen, door het nemen van gepaste technische en organisatorische maatregelen, om uw persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te bewaren. U bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en confidentialiteit van de login gegevens die u bij registratie op de Website bekomt.

 1. WAAROM WORDEN UW GEGEVENS VERZAMELD?

3.1          Intern gebruik

Jobcorner gebruikt uw gegevens voor een aantal verschillende redenen:

 1. om u te kunnen informeren over vacatures die aan uw profiel voldoen;
 2. om u alle informatie aangaande uw interesses en onze diensten te kunnen verschaffen indien u dat wenst;
 3. om extra beveiligde gebieden op de Website te kunnen maken waar enkel bevoegden toegang toe kunnen krijgen;
 4. om statistische verwerkingen uit te voeren betreffende het aantal bezoekers op de Website en de verschillen de rubrieken ervan;
 5. voor de (technische) administratie van de Website;
 6. om u, behoudens uw uitdrukkelijk verzet, via direct mailing of enige andere direct marketing activiteit gedaan door Jobcorner zelf, op de hoogte te houden van aanbiedingen, ook van derden, die voor u interessant kunnen zijn.

 

3.2          Gebruik door derden

De gegevens die u via de Website verstrekt kunnen worden doorgegeven aan

 1. potentiële werkgevers die de gegevens op hun beurt kunnen gebruiken om kwalificaties en persoonlijke ervaring te evalueren en om na te gaan of zij voldoen aan de vereisten voor een bepaalde vacature;
 2. andere gebruikers zoals headhunters of rekruteringsbureaus wanneer u dit wenst en ermee instemt;
 3. een overheidsinstelling of regelgevende instantie wanneer een wettelijke bepaling dit oplegt of wanneer Jobcorner te goeder trouw meent dat dit noodzakelijk is om a) te voldoen aan een wettelijk voorschrift of aan een dagvaarding; b) de rechten of het eigendom van Jobcorner of haar gelieerde ondernemingen te beschermen; c) een misdrijf te voorkomen of de staatsveiligheid te beschermen; of d) de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Website of het publiek te beschermen;
 4. externe dienstverleners die het systeem moeten onderhouden.

 

Behalve als u er ons vooraf toestemming voor geeft, worden uw gegevens niet doorgegeven aan:

 1. andere werkzoekenden;
 2. derden voor direct marketing door deze derden.

 

Uw eventuele toestemming is ten allen tijde herroepbaar. Een aantal van de derden gebruikers kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte, waardoor zij aan een andere wetgeving betreffende de privacy onderworpen zijn. Jobcorner is in geen geval verantwoordelijk voor hetgeen derden met deze gegevens doen.
               

 1. WIJZIGEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

 
U kunt te allen tijde toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens verbeteren, wijzigen of desgevallend zelfs verwijderen. Ook de toestemming in verband met het al dan niet vertrekken van uw persoonsgegevens aan derde partijen kan te allen tijde gewijzigd worden.

U kan dit recht uitoefenen via uw persoonlijke account.

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE HOVEN EN RECHTBANKEN

Deze privacyverklaring valt onder het Belgische recht.

Enkel de Nederlandstalige hoven en rechtbanken van Brussel zijn bevoegd om kennis te nemen van enig dispuut aangaande de toepassing en interpretatie van deze privacyverklaring.

Recente vacatures

IT Application Support engineer

• Promptly resolves IT issues in the areas of Omnichannel, Retail, E-commerce, CRM, Order Manageme...

Collaborative Demand Coordinator

1. Monitor FC per country • Works very closely with the demand manager • Carefully calculates t...

European Marketing Travel-Casual Analyst

• Analyses performances of the assortment and recommends actions to improve sales. • Constantly ...